Tuyển dụng

Vị trí làm việc Nơi làm việc Ngày hết hạn

Chương trình thực tập tốt nghiệp

Tp. Hồ Chí Minh

Giám sát An toàn.

Tp. Hồ Chí Minh

Quản lý thiết kế Cơ Điện.

Tp. Hồ Chí Minh

Chuyên viên đào tạo.

Tp. Hồ Chí Minh

Giám sát Xây dựng

Tp. Hồ Chí Minh

Giám sát M&E

Tp. Hồ Chí Minh